ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

(ล้านบาท)

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

    สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2558 2559 2560 2560 2561
รวมสินทรัพย์ ล้านบาท 4,669.77 5,173.60 5,442.45   4,878.48
รวมหนี้สิน ล้านบาท 4,154.09 4,039.04 4,286.24   3,577.60
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 515.68 1,134.56 1,156.21   1,300.88
รวมรายได้ ล้านบาท 977.56 1,210.90 1,731.25 650.79 1,352.22
รวมค่าใช้จ่าย ล้านบาท 912.71 1,131.12 1,578.88 626.97 1,118.65
กำไรสุทธิสำหรับงวด ล้านบาท (18.08) (17.85) 21.65 (28.23) 144.68
กำไรสุทธิสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล้านบาท 21.97 4.58 22.23 (28.23) 144.68
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บาทต่อหุ้น 0.86 0.06 0.18 (0.23) 1.18
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 33.14 32.23 32.98 36.34 34.46
อัตรากำไรสุทธิ /4 ร้อยละ (1.85) (1.47) 1.28 (4.34) 10.70
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ (3.50) /1 (2.16) 1.94   3.55 /2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ (0.39) /1 (0.36) 0.42   0.61 /2
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 8.06 3.56 3.71   2.75

หมายเหตุ:

/1 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่ได้ใช้ข้อมูลเฉลี่ย ณ วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยไม่ได้นำมูลของรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อนำมาหาค่าเฉลี่ย
/2 คำนวณโดยปรับยอดรายการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เป็นยอดเต็มปี (Annualized)