ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

(ล้านบาท)
    สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2559 2560 2561 2561 2562
รวมสินทรัพย์ ล้านบาท 5,173.6 5,442.5 4,781.4 5,120.1 4,880.7
รวมหนี้สิน ล้านบาท 4,039.0 4,286.2 3,440.8 3,842.9 3,515.1
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 1,134.6 1,156.2 1,340.6 1,277.3 1,365.7
รวมรายได้ ล้านบาท 1,210.9 1,731.3 2,431.3 799.3 501.3
รวมค่าใช้จ่าย ล้านบาท 1,131.1 1,578.9 2,033.6 620.1 414.3
กำไรสุทธิสำหรับงวด ล้านบาท (17.9) 21.65 235.8 121.0 58.1
กำไรสุทธิสำหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ล้านบาท 4.5 22.23 235.8 121.0 58.1
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บาทต่อหุ้น 0.06 0.18 0.96 0.49 0.24
อัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 32.23 32.98 35.02 37.30 41.69
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ (1.47) 1.28 9.70 15.14 11.59
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ (2.16) 1.94 18.89   12.66
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ (0.36) 0.42 4.61   3.54
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 3.56 3.71 2.57 3.01 2.57