รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/04/2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น(หุ้น) % หุ้น
1 นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 82,607,542 25.84
2 ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี 74,890,014 23.43
3 นางทศพร อังสุวรังษี 10,315,716 3.23
4 นางนภัสสร สุนทรมโนกุล 8,094,036 2.53
5 นางภารดี พูลวรลักษณ์ 8,064,036 2.52
6 นางเพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์ 7,994,036 2.5
7 นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 7,736,626 2.42
8 บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด 6,785,504 2.12
9 นายสาคร สุขศรีวงศ์ 5,726,928 1.79
10 นางมิตธีรา สุขศรีวงศ์ 5,596,928 1.75
11 นายวรุต ตันติพิภพ 4,070,220 1.27
12 นางพรนภัส องค์วาสิฏฐ์ 3,980,220 1.25
13 นายฐิติกร สพโชคชัย 3,229,500 1.01
14 น.ส.พิมผกา สพโชคชัย 3,229,500 1.01
15 นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 3,168,524 0.99
16 นายรณชัย กองบุญมา 3,074,924 0.96
17 AIA COMPANY LIMITED - EQ1-P 2,922,200 0.91
18 AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P 2,885,300 0.9
19 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 2,485,800 0.78
20 นายสุขุมวงศ์ สุขศรีวงศ์ 1,975,386 0.62
21 นางขนิษฐา องค์วาสิฏฐ์ 1,946,288 0.61