รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 กลุ่มนายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ /1        
  1.1 นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 82,457,542 33.70 82,457,542 23.56
  1.2 ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี /2 74,890,014 30.61 74,890,014 21.40
  1.3 นางทศพร อังสุวรังษี 10,165,716 4.15 10,165,716 2.90
  1.4 นางนภัสสร สุนทรมโนกุล 7,964,036 3.25 7,964,036 2.28
  1.5 นางภารดี พูลวรลักษณ์ 7,964,036 3.25 7,964,036 2.28
  1.6 นางเพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์ 7,964,036 3.25 7,964,036 2.28
  1.7 นายวรุต ตันติพิภพ 3,980,220 1.63 3,980,220 1.14
  1.8 นางพรนภัส องค์วาสิฏฐ์ 3,980,220 1.63 3,980,220 1.14
  1.9 นางขนิษฐา องค์วาสิฏฐ์ 1,916,288 0.78 1,916,288 0.55
  รวมกลุ่มนายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 201,282,108 82.26 201,282,108 57.51
2 กลุ่มนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย /3        
  2.1 นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 7,636,626 3.12 7,636,626 2.18
  2.2 บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด /4 6,785,504 2.77 6,785,504 1.94
  2.3 นายฐิติกร สพโชคชัย 3,129,500 1.28 3,129,500 0.89
  2.4 นางสาวพิมผกา สพโชคชัย 3,129,500 1.28 3,129,500 0.89
  2.5 นายทวีศักดิ์ ธรรมศิริทรัพย์ 270,810 0.11 270,810 0.08
  2.6 นางสาวบุญธิดา สพโชคชัย 270,810 0.11 270,810 0.08
  2.7 นางเบญจศิริ ธรรมศิริทรัพย์ 270,810 0.11 270,810 0.08
  รวมกลุ่มนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 21,493,560 8.78 21,493,560 6.14
3 กลุ่มนายสาคร สุขศรีวงศ์ /3        
  3.1 นายสาคร สุขศรีวงศ์ 5,596,928 2.29 5,596,928 1.60
  3.2 นางมิตธีรา สุขศรีวงศ์ 5,596,928 2.29 5,596,928 1.60
  3.3 นายสุขุมวงศ์ สุขศรีวงศ์ 1,975,386 0.81 1,975,386 0.56
  รวมกลุ่มนายสาคร สุขศรีวงศ์ 13,169,242 5.38 13,169,242 3.76
4 นาย รณชัย กองบุญมา 3,068,524 1.25 3,068,524 0.88
5 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 3,068,524 1.25 3,068,524 0.88
6 กลุ่มนายวิชัย กุลสมภพ        
  6.1 นายวิชัย กุลสมภพ 948,248 0.39 948,248 0.27
  6.2 นางสาวธนินธร โชควัฒนา 948,248 0.39 948,248 0.27
  รวมกลุ่มนายวิชัย กุลสมภพ 1,896,496 0.78 1,896,496 0.54
7 กลุ่มนายสุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร        
  7.1 นายสุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร 319,964 0.13 319,964 0.09
  7.2 นางสาวปนัญม์พร ตันตราพล 319,964 0.13 319,964 0.09
  รวมกลุ่มนายสุรศักดิ์ ว่องเกียรติถาวร 639,928 0.26 639,928 0.18
8 นางสาวเบญจมาศ ปานชัย 63,290 0.03 63,290 0.02
9 ประชาชนทั่วไป - - 105,318,328 30.09
รวมทั้งหมด 244,681,672 100.00 350,000,000 100.00

หมายเหตุ:

/1 กลุ่มนายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ เป็นการนับรวมกลุ่มตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทั้งนี้ กลุ่มนายวีรวัฒน์องค์วาสิฏฐ์ ยกเว้นนายวรุต ตันติพิภพ ได้นับรวมกลุ่ม Acting in concert ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
/2 ฮังจิว โฮลดิ้ง พีทีอี แอลทีดี เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงค์โปร์ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 มีผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.00 คือ Vivat Investment Limited โดย Vivat Investment Limited เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน ซึ่งมีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ดังนี้
  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 576 1.27
2 นางทศพร อังสุวรังษี 3,932 8.70
3 นางนภัสสร สุนทรมโนกุล 5,260 11.64
4 นางภารดี พูลวรลักษณ์ 5,260 11.64
5 นางเพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์ 5,260 11.64
6 นายวรุต ตันติพิภพ 5,262 11.65
7 นางสาวศิรดา สุนทรมโนกุล 8,458 18.72
8 นางสาวปภาวรินทร์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา 5,588 12.37
9 นางสาวศุภิสรา ฉัตรกุล ณ อยุธยา 5,588 12.37
  รวม 45,184 100.00
/3 กลุ่มนายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย และกลุ่มนายสาคร สุขศรีวงศ์ เป็นการนับรวมกลุ่มตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิต มิใช่การจัดกลุ่ม Acting in concert ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247
/4 บริษัท สุรีย์ตรีบุญ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทในประเทศไทย ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้นดังนี้
  รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 นายกิตติศักดิ์ สพโชคชัย 375,000 25.00
2 นายฐิติกร สพโชคชัย 375,000 25.00
3 นางสาวพิมผกา สพโชคชัย 375,000 25.00
4 นางกิ่งพร สพโชคชัย 374,997 25.00
5 นายทวีศักดิ์ ธรรมศิริทรัพย์ 1 0.00
6 นางสาวบุญธิดา สพโชคชัย 1 0.00
7 นางเบญจศิริ ธรรมศิริทรัพย์ 1 0.00
  รวม 1,500,000 100.00