การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี:
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF
Criteria for shareholders to propose agenda items and to nominate candidates as directors in advance for the 2020 Annual General Meeting PDF
Proposal of Agenda for the 2020 Annual General Meeting Form PDF
Director Nomination Formfor the 2020 Annual General Meeting PDF