ข้อมูลทั่วไป

บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ:
โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ และร้านอาหาร

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์
ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท: 0107561000382
โทรศัพท์: (66) 2513 3003
โทรสาร: (66) 2513 6844
เว็บไซต์: www.verandaresort.com

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
1,750.00 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 5 กันยายน 2561
1,223.41 ล้านบาท

บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด
ประเภทธุรกิจ:
โรงแรมและอสังหาริมทรัพย์

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์
ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท: 0105549089601
โทรศัพท์: (66) 2513 3003
โทรสาร: (66) 2513 6844
เว็บไซต์: www.verandaresort.com

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
300.00 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
300.00 ล้านบาท

บริษัท หัวหิน พูล สวีท จำกัด
ประเภทธุรกิจ:
โรงแรม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์
ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท: 0105546028296
โทรศัพท์: (66) 2513 3003
โทรสาร: (66) 2513 6844
เว็บไซต์: www.verandaresort.com

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
10.00 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
10.00 ล้านบาท

บริษัท โอ๊คทรี จำกัด
ประเภทธุรกิจ:
โรงแรม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เลขทะเบียนบริษัท: 0105548045937
โทรศัพท์: (66) 2513 3003
โทรสาร: (66) 2513 6844
เว็บไซต์: www.so-sofitel-bangkok.com

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
600.00 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
600.00 ล้านบาท

บริษัท โอ๊คทรี เรียลตี้ จำกัด
ประเภทธุรกิจ:
กิจกรรมของสำนักงานจัดหางานและตัวแทนจัดหางาน

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์
ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท: 0105554122531
โทรศัพท์: (66) 2513 3003
โทรสาร: (66) 2513 6844
เว็บไซต์: www.verandaresort.com

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
1.00 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
1.00 ล้านบาท

บริษัท ดิไอซ่ารีสอร์ท จำกัด
ประเภทธุรกิจ:
โรงแรม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
438/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84310

เลขทะเบียนบริษัท: 0845546002797
โทรศัพท์: (66) 7733 2888 - 95
โทรสาร: (66) 7741 8367
เว็บไซต์: www.rockyresort.com

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
14.00 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
14.00 ล้านบาท

บริษัท วีรันดา คูซีน จำกัด
ประเภทธุรกิจ:
ขายอาหารและเครื่องดื่ม

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์
ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เลขทะเบียนบริษัท: 0105558148003
โทรศัพท์: (66) 2513 3003
โทรสาร: (66) 2513 6844
เว็บไซต์: -

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
5.00 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
5.00 ล้านบาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-009-9999
โทรสาร: 02-009-9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
อาคารเลครัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0 2264 0777
โทรสาร: 0 2264 0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด
อาคารเมอร์ควิ รี่ทาวเวอร์ ชั้น 22 เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต
โทรศัพท์: 0 2264 8000
โทรสาร: 0 2657 2222

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0 2231 3777 และ 0 2618 1000
โทรสาร: 0 2618 1469