วิสัยทัศน์และพันธกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการชั้นนำในธุรกิจโรงแรม และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึง ธุรกิจร้านอาหาร โดยมุ่งเน้นการเป็นจุดหมายปลายทางของลูกค้า และสร้างประสบการณ์ที่ดี น่าจดจำเพื่อให้ลูกค้านึกถึงกลุ่มบริษัทฯ เป็นลำดับต้นๆ เมื่อลูกค้าต้องการพักผ่อน ต้องการมีที่พักอาศัย หรือรับประทานอาหารและขนมหวาน ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานในทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ทราบเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาพากลุ่มบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้สร้างสรรค์โรงแรม รีสอร์ท ที่พักอาศัย และธุรกิจไลฟ์สไตล์ ที่ลูกค้ารู้สึกดี ประทับใจในการออกแบบ และการให้บริการ จนนึกถึงเป็นลำดับต้นๆ

พันธกิจ

เราจะสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างประทับใจในธุรกิจไลฟ์สไตล์ ผ่านการออกแบบ และการบริการที่มีเอกลักษณ์ เพื่อเป็นที่นิยมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

  • Value สร้างมูลค่าสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
  • Accountability มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
  • Lean ลดส่วนเกิน เติมเต็มส่วนสำคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน
  • Unique Design ใส่ใจการออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์
  • Experience สร้างสรรค์ประสบการณ์อันประทับใจให้ลูกค้าและผู้อยู่อาศัย