นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างค่านิยมที่ถูกต้องและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปดังต่อไปนี้

 • ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม การติดสินบนและการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ผู้อื่น หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่บริษัทฯ
 • บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทย และในทุกประเทศที่ตัวแทนของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจในนามของบริษัทฯ
 • นโยบายนี้ขยายไปถึง ตัวแทน คู่สัญญาหรือบุคคลใดที่กระทำการในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 • หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบเห็นการกระทำที่ขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบให้ทราบโดยทันที
 • ผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉยการฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้โดยผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตน หรือทราบถึงการกระทำดังกล่าวแต่ล้มเหลวในการจัดการแก้ไขหรือแจ้งเบาะแส จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 • ตัวแทนหรือคู่สัญญาของบริษัทฯ ที่ฝ่าฝืนนโยบายนี้จะถูกเลิกสัญญากับบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่ลงโทษ ลดตำแหน่ง หรือทำให้เกิดผลกระทบในแง่ลบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใดๆ ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น แม้การปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 • คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร
 • คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 • ฝ่ายบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ การส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งทบทวน สอบทานและแก้ไขระบบและมาตรการต่างๆให้มีความสอดคล้องกลับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ และจัดการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นระยะ เพื่อระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและหาวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างเหมาะสม
 • ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมมีความเหมาะสมและรัดกุมต่อการต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
 • เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับคู่ค้าต่างๆ นโยบายนี้จึงไม่ห้ามการกระทำใดๆ ที่โปร่งใสและเป็นส่วนหนึ่งการของดำเนินธุรกิจตามปกติ ซึ่งมีกฎหมาย ข้อบังคับ ธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือหลักปฏิบัติทางการค้าให้กระทำได้ เช่นการให้ความบันเทิง การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับของขวัญในโอกาสพิเศษตามสมควรและได้กระทำอย่างสมเหตุสมผลตามแนวทางจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
 • การให้ความบันเทิง การเลี้ยงอาหาร การให้หรือรับของขวัญในโอกาสพิเศษสามารถทำได้เมื่อ
  • ไม่ได้กระทำเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการอันไม่ชอบ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือทำให้ได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม
  • ไม่ได้ฝ่าฝืนนโยบายนี้ นโยบายจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หรือกฎหมายใดที่เกี่ยวข้อง
  • การให้หรือรับของขวัญได้กระทำในนามของบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของบุคคลเป็นการเฉพาะตัว
  • ได้กระทำตามสมควรแก่โอกาสและประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน เช่นการแลกเปลี่ยนของขวัญในงานเลี้ยงปีใหม่
  • การแลกเปลี่ยนของขวัญได้กระทำอย่างเปิดเผย
  • การเลี้ยงรับรองกระทำได้ตามจำเป็นและมีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล โดยไม่ฟุ่มเฟือยหรือมีความถี่มากเกินสมควร
 • การให้ความช่วยเหลือทางการเมืองคือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิ่งอื่น แก่พรรคการเมืองและนักการเมือง รวมถึงการให้กู้ยืม การบริจาคเงินและทรัพย์สิน และการให้บริการต่างๆ
 • บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายช่วยเหลือทางการเมืองหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ฝ่ายใด
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่นการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การลงประชามติ เป็นต้น ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน ทรัพยากรหรือเวลาในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้บริการในนามของบริษัทฯ หรืออ้างชื่อบริษัทฯ ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทำการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนฝ่ายใด
 • การบริจาคเพื่อการกุศลทำได้เฉพาะเมื่อสอดคล้องกับนโยบายการกุศลของบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ โดยไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้รับบริจาค
 • การให้เงินสนับสนุน (sponsorship) แตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศลเนื่องจากเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุนเป็นการปิดบังการติดสินบน โดยการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุนจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการร้องขอเป็นหนังสือแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการบริจาคเพื่อการกุศลและการให้การสนับสนุน พร้อมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ แก่ผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ
 • การร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นได้โดยนิรนาม โดยผ่านวิธีการและช่องทางดังต่อไปนี้

  ทางอีเมล ติดต่อ

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  อีเมล : auditcom@verandaresort.com

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  อีเมล : verawat@verandaresort.com

  ทางไปรษณีย์ ติดต่อ

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ ยูนิต 2701-2704 ชั้นที่ 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ : (66)2 513 3003

 • กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกคนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการสืบสวนการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • บริษัทฯ จะจัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นระยะให้ทราบถึงรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นต่างๆ ความเสี่ยงจากการมีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคอร์รัปชั่นและวิธีการแจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำนโยบายไปปฏิบัติ โดยการอบรมดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงานเข้าใหม่ของบริษัทฯ
 • หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้หรือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นใดๆ สามารถสอบถามได้ที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
  อีเมล : auditcom@verandaresort.com
ผู้ใดกระทำการใดโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่กลั่นแกล้ง ข่มขู่ หรือเลือกปฏิบัติ ด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรมต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือ เบาะแส หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสตามนโยบายนี้อันเนื่องมาจากการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยและต้องรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาหรือตามกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องต่อไป