ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

(ล้านบาท)
รายการ 2560 2561 2562 6 เดือน 2563
สรุปผลดำเนินงาน หน่วย : ล้านบาท        
รายได้จากกิจการโรงแรม   1,300.78 1,313.61 1,252.21 265.34
รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์   386.28 1,053.20 370.55 689.97
รายได้จากกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม   76.42 20.53 44.83 59.23
รายได้ค่าบริหารจัดการ   9.13 19.23 28.77 8.17
รายได้รวม   1,731.25 2,431.31 1,746.90 1,036.52
กำไรขั้นต้น   569.92 853.59 573.00 370.63
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้   152.37 397.75 166.06 29.16
กำไรสุทธิ   22.23 235.78 83.19 20.15
สรุปฐานะทางการเงิน          
สินทรัพย์รวม   5,442.45 4,781.37 5,453.62 5,402.75
หนี้สินรวม   4,286.24 3,440.77 3,364.88 3,333.67
ส่วนของผู้ถือหุ้น   1,156.21 1,340.60 2,088.74 2,069.07
ทุนเรือนหุ้นเรียกชำระ (พันหุ้น) 122,640.83 244,681.67 319,681.67 319,681.67
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ (บาท) 10.00 5.00 5.00 5.00
กําไร ต่อหุ้น (บาท) 0.18 0.96 0.26 0.06
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (บาท) 9.43 5.48 6.53 6.47
อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ          
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.96 1.12 0.92 0.92
อัตรากําไรขั้นต้นต่อรายได้รวม   33.45% 35.47% 33.77% 35.76%
อัตรากําไรสุทธิต่อรายได้รวม   1.28% 9.70% 4.76% 1.94%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   0.42% 4.61% 3.24% 0.65%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น   1.94% 18.89% 3.98% 1.70%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 3.71 2.57 1.61 1.61
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.71 1.80 1.06 1.17
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เท่า) 1.23 3.59 2.38 1.76