ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์
ยูนิต 2701-2704 ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นายวรุต ตันติพิภพ

โทรศัพท์: +66 2-513-3003 ต่อ 126,127
อีเมล์: ir@verandaresort.com