คณะกรรมการชุดย่อย

นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์

กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี, บริหารธุรกิจ การตลาดระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท, Master of Business Administration, Seattle University, USA
 • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 109/2557
  • Corporate Governance for Capital Market (CGI) รุ่นที่ 7/2558
  • Advanced Audit Committee Program Class (AACP) รุ่นที่ 15/2557
  • Capital Market Academy (CMA) รุ่นที่ 11/2553

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ* (ร้อยละ)

0.03

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2560 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. วีรันดา รีสอร์ท
บริษัทอื่น
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ครึ้ม
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายสินเชื่อบรรษัท ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทุนภัทร
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร
2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บมจ. หลักทรัพย์ ภัทร
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. คริสตัล ฟุตบอลคลับ

* หมายเหตุ: คำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แท้จริง (effective rate) ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562