คณะกรรมการชุดย่อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีพันธ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี, นิติศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท, นิติศาสตร์, Howard University, USA
  • ปริญญาโท, นิติศาสตร์, Temple University, USA
  • เนติบัณฑิต, สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
    • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ *(ร้อยละ)

-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัทอื่น
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สุขศรีวงศ์ จำกัด
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดรากอน เทล จำกัด
2541 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2553 – 2554 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2549 – 2551 หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2547 – 2554 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ บีฟิท จำกัด (มหาชน)
2541 – 2547 กรรมการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

* หมายเหตุ: คำนวณตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แท้จริง (effective rate) ตามข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561