คณะกรรมการชุดย่อย

นายไพบูลย์ คุจารีวณิช

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี การบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
    • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 113/2557
    • Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 10/2008
    • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 159/2019

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ* (ร้อยละ)

0.00

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

-

ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ
16 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. วีรันดา รีสอร์ท
บริษัทอื่น
2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
2559 - 2561 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
2560 - 2561 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม
2557 - 2560 รองกรรมการผู้จัด / การกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. คาราบาวกรุ๊ป
2557 - 2558 กรรมการ บมจ. คาราบาวกรุ๊ป
2554 - 2556 กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. โออิชิกรุ๊ป
2549 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. โออิชิกรุ๊ป