รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/06/2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น(หุ้น) % หุ้น
1 นาย วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ 83,562,542 26.14
2 ฮังจิวโฮลดิ้ง พีทีอี. แอลทีดี. 58,348,174 18.25
3 HANGJEW HOLDING PTE. LTD. 16,541,840 5.17
4 นาง ทศพร อังสุวรังษี 10,365,716 3.24
5 นาง ภารดี พูลวรลักษณ์ 9,464,960 2.96
6 นาง นภัสสร สุนทรมโนกุล 8,094,036 2.53
7 นาย กิตติศักดิ์ สพโชคชัย 7,869,626 2.46
8 บริษัท สุรีย์ตรีบุญโฮลดิ้ง จำกัด 6,785,504 2.12
9 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฏฐ์ 6,204,925 1.94
10 นาย สาคร สุขศรีวงศ์ 5,726,928 1.79
11 นาง มิตธีรา สุขศรีวงศ์ 5,596,928 1.75
12 นาย วิชัย กุลสมภพ 5,508,648 1.72
13 นาง เพ็ญทิพา องค์วาสิฎฐ์ 4,379,011 1.37
14 นาย วรุต ตันติพิภพ 4,137,020 1.29
15 นาย ฐิติกร สพโชคชัย 3,579,500 1.12
16 นาง พรนภัส องค์วาสิฏฐ์ 3,538,768 1.11
17 น.ส. ณิชา อังสุวรังษี 3,413,572 1.07
18 นาย ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร 3,273,524 1.02
19 น.ส. พิมพิดา องค์วาสิฏฐ์ 3,162,700 0.99
20 น.ส. พิมผกา สพโชคชัย 3,159,500 0.99
21 นาย รณชัย กองบุญมา 3,068,524 0.96
22 บริษัท อำนาจชัยกิจ อินทีเรีย จำกัด 3,000,000 0.94
23 AIA COMPANY LIMITED-EQTG-D FUND 1 2,922,200 0.91
24 AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1 2,885,300 0.90
25 บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด 2,700,000 0.84
26 น.ส. ปภาวรินท์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา 2,545,700 0.80
27 บริษัท บีเอสซี โซ อิน จำกัด 2,500,000 0.78
28 กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY 2,436,400 0.76
29 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 2,184,100 0.68
30 นาย สุขุมวงศ์ สุขศรีวงศ์ 1,975,386 0.62
31 นาง ขนิษฐา องค์วาสิฏฐ์ 1,946,288 0.61
32 นาย กุลวัฒน์ เจนวัฒนวิทย์ 1,650,000 0.52