การประชุมผู้ถือหุ้น

เลือกปี:
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF
Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders PDF
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
เอกสารการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF
Invitation to the 2020 Annual General Meeting of Shareholders PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 PDF
Copy of the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 28 March 2019 PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562 PDF
Annual Report 2019 PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้ร้บการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ PDF
Brief profiles of persons nominated to be elected to replace directors retiring by rotation and definition of independent director PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2563 PDF
Details of director remuneration and meeting attendance fee for the year 2020 PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น PDF
Company’s Articles of Association relating to the shareholders’ meeting PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม PDF
Document or evidence as a proof of shareholding or a proxy of a shareholder entitled to attend the meeting PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ PDF
Details of independent directors nominated by Company to shareholders for the appointment of proxy PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. PDF
Proxy Form A, B and C PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่จัดการประชุม PDF
Map showing venue of the meeting PDF
รายงานการประชุม  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 PDF
การเสนอระเบียบวาระการประชุม  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 PDF
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 PDF
Criteria for shareholders to propose agenda items and to nominate candidates as directors in advance for the 2020 Annual General Meeting PDF
Proposal of Agenda for the 2020 Annual General Meeting Form PDF
Director Nomination Formfor the 2020 Annual General Meeting PDF